Restriktioner fram till mitten av februari

Till kyrkan är du alltid välkommen! Nu kan sammanlagt 50 personer samlas. Ifall utrymmets storlek tillåter kan även fler än 50 delta i samma samling, men så att maximalt hälften av utrymmets kapacitet är i bruk. Maximalt 500 personer kan delta i en och samma samling. Restriktionerna är i kraft fram till den 22.2.2022.

petruskyrkan

Samlingar och gudstjänst

Du är välkommen att samlas tillsammans och dela gemenskap! Det är möjligt att samlas inomhus med 50 personer. Ett stort utrymmes kapacitet får utnyttjas till maximalt 1/2 del av totalkapaciteten. Det betyder exempelvis att i en kyrka eller ett annat utrymme som i normala fall rymmer 300 personer, är det möjligt att ta in 150 personer samtidigt. Det här betyder 150 personer i Petruskyrkan och Munksnäs kyrka samt 50 personer i Åggelby gamla kyrka.

Begränsningen på 50 personer omfattar inte barn- och ungdomsverksamheten.

Begravningskapell

Gudstjänster och förrättningar ska i första hand ordnas i församlingens utrymmen eller utomhus. Andningsskydd ska alltid användas när det är möjligt.

Av pastorala skäl kan kyrkoherden besluta om avvikelser från begränsningarna i antal när det gäller förrättningar. Fråga din präst om råd ifall ni önskar diskutera antalet närvarande vid exempelvis en begravning.

Här ser du hur många personer som kan närvara i våra begravningskapell ↗

Mera info

Läget utvecklas hela tiden så följ med denna artikel och hitta mer info om restriktioner via Kyrkan i Helsingfors https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/uutiset/restriktionerframtillmittenavfebruari